చిగురాకులలో చిలకమ్మా!

యీ ఫోటోలోని పువ్వులు నిజమైనవా లేకపోతే పిట్ట ఒకటే నిజమైనదా?

అలా కాదూ.. పువ్వులు మాత్రం నిజం, పిట్టేమో బొమ్మా?

లేకపోతే రెండూ మనిషి తయారు చేసినవేనంటారా? fikir


ఒక పువ్వు!

కొలనులో తామర పూలు!

క్రమశిక్షణ!