నా దాహం తీరనిదీ.. నీ హృదయం కరగనిదీ..

​ఎందుకో ఈ విగ్రహాన్ని చూసినప్పుడల్లా 
'నా దాహం తీరనిదీ.. నీ హృదయం కరగనిదీ..' 
పాట గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. :-)