మంచు కురిసే వేళలో..

మంచు కురిసే వేళలో.. మధుర మురిసేదెందుకో..
నిన్న పొద్దున్న కిటికీలోనుంచి బయటికి చూస్తూ ఇలానే పాడుకున్నా! :)))