పంపా నది - అన్నవరం

ఫోటోలు సెప్టెంబరు 2010 లో తీసినవి. :)