కిటికీలో వెన్నెల


4 comments:

రౌతు విజయకృష్ణ said...

twilight movie gurtostundi.... next picture lo vampires kanapadataayemo...

ఇందు said...

:)

ఛాయ said...

మదురగారు, ఈ రేయి మీరు మనసు గదిలోనించి తీశార ఫోటో!! అందుకే మనోహరం గా ఉంది.

మధురవాణి said...

@ రౌతు విజయకృష్ణ,
థాంక్స్.. వాంపైర్స్ ఫొటోస్ తీసేంత ధైర్యం నాకు లేదులెండి.. :-)

@ ఇందు,
:)

@ ఛాయ,
హహ్హహ్హా.. అంత అందంగా ఉందంటారా అయితే.. థాంక్యూ సో మచ్! :)